News

На фокус: Добра среда за добро образование

На фокус: Добра среда за добро образование

От съществено значение за успеха на младите хора в училище е средата, в която те учат, играят и общуват помежду си. Можем да определим положителната среда като комбинация от лични фактори и предварителни дадености, която увеличава социалните взаимоотношения и намалява проявите на проблемно поведение. Darbi College е международно училище, което е част от системата на Cambridge International и успешно интегрира принципите на нейната образователна програма. Освен академична насоченост, тази система си поставя и цели за цялостното развитие на един млад човек.

Темата за насилието е изключително актуална в момента и тя представлява обект на научни изследвания, чиито резултати се взимат под внимание при изграждането на програмите на Cambridge International. Д-р Изабела Зайк отличава пет начина за развитието на добри отношения в класната стая. На първо място, това е ангажирането на всички членове от една училищна общност със създаването на добър климат на общуване. Вторият начин предполага проблемът за насилието да бъде засегнат чрез специални програми включени в учебния процес. След това е важно да се следва училищен регламент, с ясно определени правила и мерки срещу проявите на антисоциално поведение. Четвъртият начин посочва необходимостта от единомислие и взаимодействие между училището и семейната среда. И накрая, важно е да не се забравя, че прилагането на академични програми и оценяването на учениците трябва да насърчава и развитието на техните социални умения и здраво самочувствие, чрез задачи за работа в екип и навременен анализ на причините за успех и допускането на грешки.

Цялата статия можете да прочетете тук.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu