Прием след 7 клас – Подготвителна година

Обучението в Подготвителен клас осигурява възможност за плавен преход към британската образователна система. Работата е насочена към изграждане на учебни навици и придобиване на езикови умения, които са необходими след това в програмата IGCSE.

ЦЕЛИТЕ

Нашите цели са:

  • Да развием знанията на учениците по английски език, така че те да прилагат наученото свободно в различни видове комуникация;
  • Да насърчим и задълбочим интереса на учениците към отделните предмети;
  • Да акцентираме върху аналитичните умения и критическото мислене;
  • Да изградим у децата самостоятелни учебни навици;
  • Да предизвикаме учениците да проявят творчески подход;
  • Да стимулираме работата в екип.

УЧЕНИЦИТЕ

Ние поставяме учениците в центъра на образователния процес и ги окуражаваме да взимат активно участие в него, като предизвикваме тяхното любопитство и развиваме самостоятелното им мислене. Колкото повече учениците напредват в обучението си, толкова по-самостоятелни стават. Те започват да разпределят правилно времето си, да подхождат систематично и да работят в екип.

УЧИТЕЛИТЕ

Всички предмети се преподават от високо квалифицирани учители, които си служат със съвременни и интерактивни методи, за да стимулират интереса на учениците, да ги предизвикат да разсъждават и да ги поставят в условия на ефективна комуникация. Всеки ученик има свой личен наставник, който го подкрепя в цялостното му развитие.

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Английски език 

Програмата е максимално ефективна за ученици с различно ниво на знанията по английски език. Тя покрива разнообразни теми и е структурирана с цел да надгради езиковите компетенции и да улесни устното и писмено изразяване.

Курсът на обучение е условно разделен на две части – 10 часа седмично общ английски език и 4 часа седмично английска литература.

Математика

Учениците се насърчават да развиват математическите си умения и да прилагат наученото в разнообразни, включително и ежедневни ситуации.

Курсът на обучение включва 4 часа седмично и позволява на учениците постепенно да придобият необходимите математически умения като решават значителен обем задачи. Предвидена е работата с научен калкулатор.

Информационни технологии

За да бъдат конкурентоспособни в съвременния дигитален свят, учениците обогатяват своите умения в областта на информатиката и комуникационни технологии.

Програмата включва 2 часа седмично и цели учениците да разберат основни принципи в компютърните науки и да добият практически умения като: обработка на текст, изготвяне на презентации, базисни техники за програмиране и т.н.

История

Ученици пътешестват във времето, за да опознаят ежедневния бит на предците ни в периоди на война и в мирно време.

Учебникът съдържа различен тип упражнения, които предизвикват интереса на децата и им помагат да осъзнаят ключовата роля на историка и на древното наследство.

География

Учебната програма дава първоначални знания в областта на физическата и икономическата география.

Учениците овладяват важна терминология, придобиват умения да чертаят и интерпретират различни видове графики и карти, упражняват се да анализират данни.

Природни науки

Учебното съдържание е достъпно за учениците без значение какъв е техният опит в областта до този момент.

Програмата предвижда 4 учебни часа седмично като съчетава теоретична и практическа част. Целта й е да послужи за въведение в природните науки, но също така дава възможност учениците да добият и развият интерес в областта.

Български език и литература

Обучението по роден език и литература е универсално средство за формиране и усъвършенстване на уменията за общуване.

В учебната програма по литература са включени емблематични автори и творби от различните периоди.

Колежът предоставя свои авторски учебни помагала съобразени с целите и структурата на обучението.

 

 

Процедура по прием след 7 клас
Защо приемът след 7 клас е най-доброто решение?
Учебни дисциплини

Прие след 7 клас прави прехода към IGCSE и A Level по-лесен

Приемът след 7 клас прави прехода към IGCSE и A Level по-лесен

Първият възможен прием в Darbi College е след завършен 7. клас в Подготвителна година. Подготвителната година е междинен преход към английската образователна система и цели изграждането на учебни навици и езикови компетенции, нужни за следващите образователни нива IGCSE и A Level. Приетите след 7 клас ученици изучават всички предмети без български език и литература на английски език.

Процедура по прием след 7 клас

Приемът след 7. клас в Darbi College се осъществява по стандартната процедура по кандидатстване в училището. Кандидатите се явяват на интервю и на два диагностични писмени изпита – по английски език и по математика с обща продължителност 2 часа. Изпитите могат да бъдат положени след предварително записване в удобен за кандидата ден и час. При успешен прием след 7. клас кандидатът получава писмо за прием.

Защо приемът след 7 клас е най-доброто решение?

В софийската гимназия Darbi College се изготвя индивидуален учебен план на всеки ученик

Приемът в Darbi College е възможен не само след 7. клас, но и на всеки следващ етап. Въпреки това Академичният съвет препоръчва по възможност стартиране на обучението още от Подготвителна година. Така учениците лесно и бързо се адаптират към стандартите на английската образователна система. Редица ученици приети след 7. клас се възползват и от възможността в последствие да се прехвърлят в друго училище в чужбина за да завършат средното си образование.

Особености при прием след 7. клас
Оценяването на приетите след 7. клас ученици е вътрешно – чрез текущ контрол и финален изпит. Подготвителната година в Darbi College всъщност представлява Year 9 от Key stage 3 съгласно британските образователни стандарти. Приетите след завършен 7. клас ученици преминават през петгодишен курс на обучение.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu